top of page

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van June, tuinontwerp en beplanting

Artikel 1. Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: June tuinontwerp en beplanting, het tuinontwerp en adviesbureau dat eigendom is van Corine van den Belt- Sloots. Inschrijving KvK 83622756

1.2 June,tuinontwerp en beplanting levert tuinontwerpen, beplantingsplannen, onderhoudsplannen, procesbegeleiding tuinaanleg en adviezen.

1.3 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan June tuinontwerp en beplanting opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden zoals omschreven onder art. 1.2. Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen Opdrachtgever en June tuinontwerp en beplanting zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en June tuinontwerp en beplanting

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door June tuinontwerp en beplanting gesloten overeenkomsten en verrichte werkzaamheden en alle overige door June tuinontwerp en beplanting verrichte handelingen.

2.2 Door akkoord van een overeenkomt met June tuinontwerp en beplanting, een door June tuinontwerp en beplanting gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij/ zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van June tuinontwerp en beplanting en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen June tuinontwerp en beplanting en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door June tuinontwerp en beplanting gesloten overeenkomsten en verrichtte werkzaamheden en alle overige door June tuinontwerp en beplanting verrichte handelingen.

3.2 June tuinontwerp en beplanting behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte eventuele verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en schetsen. Deze stukken blijven ongeacht de vraag of teken kosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht en tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten in rekening is – of wordt gebracht – haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond worden of op andere wijze gebruikt.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1 De in de opdracht genoemde leveringstijden zijn altijd indicatief, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. June tuinontwerp en beplanting spant zich in om de genoemde leveringstijden te realiseren en zal de Opdrachtgever in kennis stellen zodra deze overschreden zullen gaan worden.

4.2 Indien June tuinontwerp en beplanting redelijkerwijs kan verlangen dat in verband met de aard van de opdracht de inschakeling van een deskundige op een ander vakgebied gewenst is, zal de Opdrachtgever, in overleg met June tuinontwerp en beplanting, deze deskundige inschakelen dan wel June tuinontwerp en beplanting daartoe machtigen.

4.3 Bij de beoordeling van de vraag of June tuinontwerp en beplanting de opdracht op de juiste wijze heeft uitgevoerd, blijft de esthetische waarde van haar plan buiten beschouwing.

Artikel 5. Werkzaamheden van June, tuinontwerp en beplanting

5.1 De werkzaamheden van June tuinontwerp omvatten de in de opdracht overeenkomst aangeduide onderdelen van een tuinontwerp, beplantingsplan en/of proces begeleidende diensten:

- Het maken van een ontwerpplan.
- Het maken van een beplantingsplan.
- Het opmeten van het terrein. Alle maten in de plattegrond moeten ter

plaatse door de uitvoerende partij worden gecontroleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

- Het fotograferen van het terrein, de bebouwing en eventueel de omgeving.

- Het leveren en uitzetten van beplanting
5.2 Het behoort niet tot de taak van June tuinontwerp zorg te dragen voor de
benodigde overheidsgoedkeuringen en/of vergunningen ten behoeve van de uitvoering van het ontwerp.
5.3 June, tuinontwerp en beplanting kan niet verantwoordelijk gehouden worden

voor een globale raming van de uitvoeringskosten.
5.4 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailtekeningen en/of constructietekeningen, deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk expert.

5.5 Het beplantingsplan omvat een genummerde overzichtstekening met bijbehorende plantenlijst. Op de plantenlijst staat vermeld, het vak en/of nummer overeenkomstig de overzichtstekening en de wetenschappelijke Latijnse naam. De planten worden geselecteerd naar aanleiding van de wensen van de Opdrachtgever en de standplaatseisen. Op het niet aanslaan van gewassen of het doodgaan door externe factoren kan June, tuinontwerp en beplantingtuinontwerp niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6. Betalingen

6.1 Bij vergoeding op basis van het uurtarief heeft June, tuinontwerp het recht na elke 21e dag van de kalendermaand de vergoedingen met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te declareren.

6.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd op de facturen van June, tuinontwerp en beplanting enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de Opdrachtgever gestelde tegenvordering uit welke hoofde dan ook.
6.3 Indien June tuinontwerp bij wanprestaties van de Opdrachtgever tot buitengerechtelijke incassomaatregelen en zo nodig tot gerechtelijke maatregelen overgaat, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 June tuinontwerp en beplanting is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan June, tuinontwerp en beplanting toe te rekenen tekortkoming, met dien

verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen June, tuinontwerp en beplanting verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

7.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke van opdrachtgever, door welke oorzaak ook ontstaan.

7.3 De aansprakelijkheid van June tuinontwerp tegenover de Opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot maximaal het te factureren bedrag.

7.4 Voorts is de navolgende aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten:

 • De aansprakelijkheid voor door derden ontworpen plannen of plandelen.

 • Schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/leveranciers.

 • Kabels en leidingen (KLIC).

 • Schade aan roerende en onroerende goederen of aan personen.

 • Schade ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over omstandigheden van en/of zaken met betrekking tot het terrein waartoe de opdracht aan June, tuinontwerp en beplanting wordt gegeven.

  7.5 June, tuinontwerp en beplanting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van in het ontwerpplan en/of beplantingsplan opgenomen onderdelen waarvoor vergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zijn vereist.

  7.6 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailtekeningen en/of constructietekeningen, deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk deskundige.

  7.7 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 12 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 8. Auteursrechten

8.1  Het eigendom van de door June, tuinontwerp en beplanting aan Opdrachtgever afgegeven stukken en tekeningen blijft bij June, tuinontwerp.

8.2  June, tuinontwerp en beplanting heeft het alleenrecht haar schetsen, tekeningen en ontwerpen openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen evenals te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Artikel 9. Bijzonder verloop van de opdracht

9.1 June, tuinontwerp en beplanting heeft het recht de werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden die als zodanig gelden zijn bijvoorbeeld: brand, wateroverlast, ziekte of arbeidsongeschiktheid. June, tuinontwerp en beplanting is in dit geval niet gehouden tot enige vergoeding.

Artikel 10. Slotbepaling

10.1 Op de met June tuinontwerp gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en June, tuinontwerp ontstaan, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

10.3 Door ondertekening van de offerte verklaart de Opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van June, tuinontwerp.

Aldus opgemaakt door Corine van den Belt, eigenaar June, tuinontwerp en beplanting, opgesteld op 11 januari 2022.

bottom of page